Manteniment mensual

Engegar motors, comprovar nivells i sentines i baldeig exterior.