Termes i condicions generals de contractació

Termes i condicions generals de contractació

Normes generals d’obligat compliment Escar l’Escala S.L.

L’accés i la permanència al recinte de l’ESCAR L’ESCALA, S.L. es troba subjecte al previ compliment de totes les normes i directrius establertes per la Direcció, incloses les presents, el Reglament d’explotació del Varador del Port de l’Escala aprovat per Ports de la Generalitat al març de l’any 2000 i, en el que pugui ser-li d’aplicació, i el Reglament General de Policia dels Ports de Catalunya. Així mateix es troba subjecte a la normativa ambiental aplicable així com al Reial Decret 171/2004 que desenvolupa la Llei de Prevenció en matèria d’activitats empresarials per a contractistes en centres de treball aliè, de manera que totes les persones (usuaris, industrials, etc.) que es trobin a les instal·lacions de l’ESCAR L’ESCALA, SL, accepten totes i cadascuna de les normes establertes i s’obliguen a acatar-les en tot moment.

Totes les persones que es trobin per qualsevol motiu en les instal·lacions de l’ESCAR L’ESCALA hauran d’acatar en tot moment les ordres i directrius de la direcció, així com, de qualsevol membre del seu personal que es trobi en aquell moment al càrrec de les instal·lacions.

Condicions generals de contractació Escar l’Escala

1. Sol·licitud de serveis i definicions

La sol·licitud de prestació de serveis i la contractació que porta implícita la seva prestació s’efectua per la totalitat del període en què l’embarcació romangui al recinte del varador i pel preu i tarifes establertes.

La persona (física o jurídica) que contracta el servei declara sota la seva responsabilitat que és propietària de l’embarcació objecte del contracte o que, per qualsevol títol vàlid en dret, pot obligar-se en relació a la mateixa o ha estat designada per a realitzar actuacions en benefici de l’embarcació, en els termes descrits en el contracte, bé sigui com a armador, patró, capità, gestor, professional de serveis nàutics o qualssevol altres, fent-se responsable del pagament dels serveis contractats.

Escar L’Escala SL només reconeixerà amb relació a aquest contracte a la persona contractant. No obstant això, el present contracte s’estén a tots els efectes legals al Propietari de l’embarcació, a més del contractant. En qualsevol cas la signatura del present contracte atribueix la condició d’armador a l’autor d’aquesta signatura.

A l’efecte de notificacions i, especialment la reclamació de les factures pendents, el contractant designa com direcció la que consta en aquest contracte, amb independència de la qualitat en la què va encarregar els serveis. Escar L’Escala SL es compromet a realitzar els serveis que es descriuen al peu del contracte. Escar L’Escala SL no es responsabilitza de qualsevol altre treball que es realitzi en l’embarcació per altres persones ni de cap altre que no li hagi estat contractat.

2. Dades de l’embarcació

El contractant està obligat a facilitar a Escar L’Escala les dades i plànols que siguin necessaris per a la hissada, estada o avarada de l’embarcació, així com a informar de qualsevol circumstància i / o element de la embarcació que pugui afectar la bona marxa de les maniobres o causar danys a l’embarcació o els seus elements, havent d’estar present en el moment de realitzar-les per supervisar aquestes operacions. El Propietari de l’embarcació i el contractant dels serveis seran responsables dels danys, taxes i costos addicionals derivats de l’obsolescència, falsejament o error en les dades i documents facilitats. Les condicions d’estabilitat i calats indicats seran responsabilitat del propietari de l’embarcació i del contractant dels serveis. Igualment serà de la seva exclusiva responsabilitat qualsevol dany que es produeixi per la incorrecta informació o manca de la mateixa.

3. Estat i assegurança de l’embarcació

Escar L’Escala rep l’embarcació en l´estat de conservació i manteniment que l’entrega el contractant, amb la documentació en regla i assegurança contractada, així com lliure de continguts que, per la seva pròpia individualitat, poguessin separar naturalment i/o fàcilment de la mateixa. Escar L’Escala SL no es fa responsable de la desaparició, robatori, trencament o deteriorament de qualsevol element mòbil o susceptible de ser sostret per qualsevol mitjà que es trobi en l’embarcació.

Escar l’Escala no és responsable del desgast de les embarcacions i els seus elements quan aquest sigui causat pel pas del temps i les inclemències meteorològiques.

Escar l´Escala no es fa tampoc responsable de robatoris o furts d’elements interiors o extraibles de l’embarcació mentre aquesta roman en les seves instal·lacions durant els períodes d´estada o hivernatge, essent responsabilitat exclusiva del contractant i/o dels titulars o responsables de l’embarcació d’assegurar-se que durant aquests períodes d’estada l’embarcació queda degudament tancada així com de revisar-ho regularment.

4. Estada

Queda expressament prohibit habitar, pernoctar, i/o realitzar qualsevol activitat lúdica o de neteja personal a l’embarcació durant la seva estada a les instal·lacions de Escar L’Escala SL. La prestació de serveis se cenyeix pura i exclusivament als serveis contractats i que, en qualsevol cas, tenen com a finalitat la reparació i/o el manteniment i/o el simple pupil·latge i estada de l’embarcació segons el convingut per les parts contractants.

Totes les embarcacions que es trobin en les instal·lacions d’Escar l’Escala SL hauran d’abonar la tarifa d’estada corresponent, encara que siguin objecte de reparació per part de l’empresa.

5. Treballs

A petició del contractant, Escar L’Escala es compromet a procurar la realització de qualsevol altre servei pel que fa a l’embarcació, els quals seran objecte de contractació directa amb el prestatari i sense cap tipus de responsabilitat envers Escar L ‘Escala SL.

6. Seguretat

Quan s’hagi de recórrer a l’ajuda de bussejadors per la hissada o arriada de l’embarcació, el cost i risc d’aquestes operacions seran a compte del contractant i el propietari. Escar L’Escala es reserva el dret de situar, desplaçar o desmuntar les embarcacions i / o els seus aparells per a la seguretat del varador, de l’embarcació i de les altres embarcacions, ja sigui per a la gestió idònia dels residus i dels equips o per a la millor distribució de l’espai.

7. Tarifes

Escar L’Escala té a disposició els seus clients un llistat de tarifes actualitzat. Aquesta llista, juntament amb les tarifes que siguin aplicables en cada cas, s’entendrà incorporat al present contracte. Els treballs no compresos en l’esmentat llistat podran ser pressupostats amb anterioritat a petició del client. L’acceptació del pressupost suposa la renúncia a tota reclamació contra Escar L’Escala per discrepàncies en el preu. Escar l’Escala no abonarà els serveis no prestats a petició del client un cop finalitzat el període de les promocions contractades.

Les embarcacions amb remolc els hi serà d’aplicació una tarifa d’estada amb un metre suplementari a l’eslora que consti a la seva documentació o certificat del constructor.

Escar l’Escala SL tindrà en compte l’eslora que consti en el registre marítim o al certificat de conformitat del constructor de l’embarcació per l’aplicació de les seves tarifes.

8. Pagament

El contractant i subsidiàriament el propietari o armador de l’embarcació resten obligats a efectuar el pagament dels serveis d’acord amb la liquidació que es practiqui. Llevat de pacte en contra, el pagament dels serveis s’efectuarà en el moment de la prestació del servei i, en tot cas, abans de finalitzar la seva estada a les instal·lacions de l’Escar l’Escala. Les factures pels conceptes d’estada, aigua, aire, electricitat i residus es facturaran com a màxim cada mes i els treballs amb pressupost igual o superior a 2.000€ implicaran un pagament a compte del 50% amb caràcter previ a l’inici dels mateixos. En la contractació del Pack hivern, caldrà efectuar un pagament del 50% amb caràcter previ a l’inici del servei i el 50% restant abans de retirar l’embarcació de les instal·lacions d’Escar l’Escala.

L’emissió de factura a persona o entitat diferent del contractant no modificarà el règim de contractació establert en la condició nº 1. Escar L’Escala SL, a l’empara del que disposa l´art. 569-3 i següents del Llibre V del Codi civil de Catalunya, es reserva la facultat de retenir l’embarcació en el cas que no s’hagi satisfet el pagament dels serveis prestats, de manera que en tal cas l’embarcació ocupant no podrà abandonar les instal·lacions de l’Escar L’Escala, ni per mar ni per terra, si prèviament no s’ha satisfet l’import de la liquidació indicada. Així mateix el contractant, propietari o armador de l’embarcació respon amb ella d’aquest pagament davant Escar L’Escala, facultant a retenir-la fins que s’hagi pagat la totalitat de l’import degut.

L’Escar l’Escala podrà sol·licitar, si ho considera convenient, un dipòsit a compte dels serveis sol·licitats, que en finalitzar la seva estada a les instal·lacions de l’Escar l’Escala li serà descomptat de la factura final resultant.

9. Recollida

Un cop finalitzats els treballs i operacions sol·licitades, l’embarcació s’ha de lliurar al contractant que va signar la Sol·licitud de Varada, un cop satisfeta la factura dels treballs sol·licitats. Escar l’Escala podrà retenir l’embarcació en penyora fins al pagament íntegre de la factura de conformitat amb l’article 1.600 del Codi Civil i articles 569-3 I 569-4-C) de Codi Civil de Catalunya. No s’autoritzarà el lliurament a tercers llevat que aquests acreditin per escrit la seva representació. Aquesta acreditació consistirà, facultativament per Escar l’Escala, en l’autorització fefaent signada pel propietari o en una fotocòpia del contracte o document que acrediti la seva representació amb caràcter general, la qual, un cop confrontada amb l’original, quedarà en poder de Escar l’Escala.

Per posar a l’aigua les embarcacions amb pack hivern o estada llarga a les instal·lacions d’Escar l’Escala, l’armador o propietari haurà d’advertir-ho amb un mínim de 15 dies d’antelació.

10. Abandonament

Si el contractant no respongués als requeriments del pagament de les factures meritades en virtut d’aquest contracte o, encara pagant, es negués a retirar l’embarcació de les instal·lacions un cop acabats els treballs de reparació pels quals es varen contractar aquests serveis, Escar l’Escala SL podrà, transcorreguts dos mesos des del primer requeriment, procedir a subhastar l’embarcació segons el previst a l´art. 569-7, següents i concordants, del libre V del Codi Civil de Catalunya. A aquests efectes es considera com a valor de taxació per a la subhasta el qual el contractant ha descrit com “valor assegurat”. Si no se’n troba al contractant i el preu pagat en la subhasta excedeix del degut a Escar L’Escala SL, aquesta dipositarà a nom del contractant la diferència que hi hagi al seu favor. Per al cas que el preu de subhasta no cobrís el preu dels serveis, Escar L’Escala SL es reserva el dret de procedir contra el propietari, l’armador i / o el contractant per la diferència pendent de pagament.

11. Responsabilitat

Els riscos de l’embarcació, en el moment de ser hissada i durant la seva estada i avarada, estaran contemplats en l’assegurança de responsabilitat civil que l’empresa Escar L’Escala tingui contractat segons la legislació aplicable. En cap moment Escar L’Escala serà responsable dels sinistres i / o dels danys que no estiguin coberts per aquesta assegurança. Els danys i perjudicis que poguessin produir-se sobre l’embarcació són responsabilitat de Escar L’Escala només quan siguin causats per la negligència de l’empresa o d’algun dels seus empleats en la realització dels serveis contractats, llevat de cas fortuït o força major.

12. Prevenció de riscos laborals

Per tal de garantir la seguretat i la salut dels treballadors que puguin concórrer en un mateix centre de treball s’ha de donar compliment al Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i per això s’ha desenvolupat un protocol que estableix la sistemàtica de treball entre els diferents industrials i ESCAR l’ESCALA. Per donar compliment al que s’estableix en la normativa esmentada, cal que qualsevol empresa o autònom que entri a les instal·lacions de l’Escar l’Escala a fer algun treball, estigui al corrent de les seves obligacions en matèria preventiva.

Així qualsevol empresa o autònom, abans d’entrar a realitzar treballs a les instal·lacions de l’Escar l’Escala ha de sol·licitar la seva acreditació davant la direcció de l’Escar l’Escala, sense la qual no podrà accedir a les mateixa ni iniciar cap actuació .

En sol·licitar l’acreditació, ESCAR L’ESCALA els facilitarà, entre altres documents, el protocol de coordinació d’activitat empresarial, que contindrà la següent documentació:

 • La informació i instruccions en relació als riscos de l’activitat laboral.
 • El Protocol d’actuació en cas d’emergència.
 • Els principis d’actuació de les empreses proveïdores amb informació de les normatives i reglaments d’obligat compliment.
 • La subscripció de compromisos en relació a la integració dels riscos laborals que ha estat informada en l’organització preventiva de l’industrial i en relació a la informació i formació dels treballadors que accedeixin a les instal·lacions de l’Escar l’Escala.
 • L’obligació de designar entre els membres de la seva plantilla un responsable en matèria de seguretat i salut.
 • El compromís de facilitar, abans de l’inici dels treballs, la documentació que se li requereixi i sigui necessària lliurar, i que caldrà tenir vigent durant tot el període d’activitat.

Els propietaris i tripulacions d’embarcacions que acreditin disposar d’una organització preventiva, ja sigui com a autònoms o com a empresa, hauran igualment de subscriure el protocol de coordinació de l’activitat empresarial abans d’iniciar qualsevol treball sobre les seves embarcacions a les instal·lacions de l’Escar l’Escala.

Els propietaris i tripulacions que NO disposin d’organització preventiva podran accedir a les zones de treball d’Escar l’Escala només als efectes de supervisar els treballs i, en aquest cas, han d’anar, sempre acompanyats d’un industrial prèviament acreditat que serà el responsable en matèria preventiva.

No obstant l’anterior, els propietaris i tripulacions que, sense disposar d’organització preventiva, pretenguin, en exercici del dret que els reconeix l’art. 8 del Reglament d’Explotació del Varador del Port de l’Escala, realitzar treballs en les seves pròpies embarcacions, els duran a terme sota la seva exclusiva responsabilitat quedant eximit l’Escar l’Escala de tota obligació en matèria preventiva de seguretat i salut respecte dels mateixos i de les persones que en ells intervinguin. Amb aquesta finalitat, han de formular l’oportuna comunicació prèvia a l’Escar l’Escala, en la qual assumiran la seva plena i exclusiva responsabilitat en relació als treballs a realitzar, acreditaran la subscripció de l’oportuna pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol sinistre derivat de tal activitat i se sotmetran al règim i normes de funcionament de l’Escar l’Escala.

13. Reclamacions, jurisdicció i protecció de dades

Totes les reclamacions concernents a les operacions i treballs efectuats directament o indirectament per Escar L’Escala hauran d’efectuar-se per escrit dirigit a l’òrgan de Direcció. Llevat que es pacti el contrari, Escar L’Escala no garantirà el resultat de les operacions i / o treballs efectuats més enllà dels terminis i dels supòsits previstos en la legislació aplicable. En tot cas correspondrà al client provar fefaentment els defectes o vicis derivats dels treballs de Escar l’Escala. Les parts declaren sotmetre’s, de forma expressa i amb renúncia al seu fur propi, a la jurisdicció dels Tribunals del partit judicial de Figueres. Seran aplicables en tot cas les lleis corresponents al domicili de Escar l’Escala. En virtut del què estableix la llei orgànica de protecció de dades 15/1999, les dades d’aquest fitxer, seran tractats per un fitxer degudament registrat per la llei de l’agència de protecció de dades

14. Sobre la zona d’avarada

La zona d’avarada està destinada a efectuar reparacions o treballs.

Escar L’Escala SL es reserva el dret de canviar la ubicació de l’embarcació per necessitats del servei sense cost per a l’usuari.

Està prohibit introduir vehicles particulars dins de les instal·lacions. També està prohibit estacionar vehicles industrials excepte aquells que tinguin la consideració de taller ambulant, en el cas, satisfaran la tarifa corresponent per dia. Està prohibida l’entrada a vehicles comercials de qualsevol tipus, excepte aquells que subministrin material a un usuari i això durant el temps mínim necessari per a descarregar.

15. Sobre la zona de la fossa

La zona de la fossa està destinada a l’extracció i avarada d’embarcacions i a la neteja d’obres vives.

16. Sobre els treballs

Els treballs d’hissada, avarada, apuntalament, neteja d’obra viva, grua pel trasllat o servei a les embarcacions, pintura d’obra morta i arenades mitjançant raig d’aigua només podran ser realitzats per Escar L’Escala SL. Per realitzar qualsevol altre treball en una embarcació s’ha d’acreditar la condició d’industrial davant Escar L’Escala SL o la condició de propietari sobre la pròpia embarcació. Només podran acreditar-se com industrials aquelles empreses que determina el Reglament d’Explotació del Varador del Port de l’Escala dictat per Ports de la Generalitat de Catalunya i hagin subscrit els protocols exigits per l’Escar l’Escala.

Els particulars que realitzin treballs en les seves embarcacions assumeixen la seva plena i exclusiva responsabilitat respecte dels treballs que duguin a terme, amb total indemnitat per l’Escar l’Escala.

En tot cas els particulars tenen prohibit realitzar qualsevol tipus de treball que suposi pujar a bord de l’embarcació, la realització de treballs en altura, el donar suport o suspendre elements en la pròpia embarcació o en els equips de varada, la utilització d’eines tallants ( radials, serres caladores ..) o que puguin provocar espurnes o foc (bufadors, soldadors …) així com arrencar motors així com qualsevol altra que pugui resultar perillosa per a les persones o les instal·lacions.

17. Sobre l’acreditació

Les empreses que vulguin utilitzar les instal·lacions s’han d’acreditar davant Escar L’Escala SL, proporcionant a aquesta una llista dels treballadors donats d’alta a la Seguretat Social, el nom de l’administrador de l’empresa o encarregat general i subscriure els documents i protocols exigits per la Direcció de L’Escar abans de l’inici de cap treball. El personal administratiu o comercial de les empreses no tindrà la consideració d’usuari. Tots els canvis que es produeixin en relació amb la documentació referenciada hauran de comunicar-se al més aviat i, especialment, el canvi d’administrador o encarregat general i les altes i baixes dels treballadors. L’usuari serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se a qualsevol persona i per qualsevol causa a causa de la manca de notificació dels canvis.

18. Neteja

L’usuari està obligat a dipositar dins dels contenidors selectius (fusta, ferro i plàstics) els residus que generi per causa dels treballs que realitzi en una embarcació. Els residus menors han de dipositar-se en els contenidors d’escombraries distribuïts per les instal·lacions. Està terminantment prohibit dipositar en qualsevol contenidor matèries contaminants o tòxiques i fins i tot aparells, màquines o residus que continguin aquest tipus de matèries o substàncies.

19. Residus

Escar L’Escala SL proporciona als usuaris de les instal·lacions la gestió d’olis, aigües grises i aigües negres. Si per causa dels treballs realitzats per l’usuari es generen qualsevol tipus de residu tòxic o contaminant, a excepció dels anteriorment esmentats, aquests hauran de ser retirats diàriament per l’usuari i procedir a la seva gestió fora de les instal·lacions. Queda prohibit introduir en les instal·lacions materials o substàncies tòxiques o contaminants no homologats i, especialment, pintura. El cost de la neteja o retirada de materials o substàncies tòxiques o contaminants es facturarà a l’usuari.

Escar l’Escala SL repercuteix als clients i usuaris el cost de gestió i tractament de residus a raó de 1,57€ per metre lineal.

20. Responsabilitats

Escar L’Escala SL no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se a les embarcacions per l’incompliment del que disposen les presents condicions o en el Reglament d’Explotació del Varador del Port de L’Escala dictat per Ports de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altra normativa d’aplicació. Escar L’Escala SL es reserva el dret de vetar l’entrada a les instal·lacions als infractors.

21. General

L’usuari està sotmès al què disposa el Reglament d’Explotació del Varador del Port de L’Escala de Ports de la Generalitat de Catalunya a més de les normes generals anteriorment exposades en el que siguin aplicables. Queda prohibida l’entrada a les instal·lacions de Escar L’Escala SL als no usuaris. Queda prohibida l’entrada d’animals domèstics a les instal·lacions. Està prohibit tenir a bord de les embarcacions materials inflamables, explosius o perillosos, excepte els coets i bengales reglamentaris, les reserves de combustible i les bombones de gas imprescindibles per al subministrament de les instal·lacions i funcionament de l’embarcació. Escar L’Escala SL podrà paralitzar i fins i tot prohibir els treballs de qualsevol usuari si poden resultar perillosos o molestos per a altres usuaris. En cap cas podrà utilitzar-se les embarcacions varades com a habitatge, pernoctar-hi, cuinar o utilitzar-la com vestuari. Tampoc podran utilitzar-se les dutxes, o aigüeres d’embarcacions dins de les instal·lacions. Està prohibida l’entrada a les instal·lacions als menors d’edat, encara que siguin familiars dels usuaris.

22. Garantia sobre les reparacions

Els treballs de reparació duts a terme per ESCAR L’ESCALA, S.L. es troben garantits per l’entitat durant un període de sis mesos següents a la finalització de les tasques de reparació. Tanmateix, les peces substituïdes tindran la garantia indicada pel fabricant.

La garantia cobreix les anomalies o defectes comesos per ESCAR L’ESCALA, S.L. com a conseqüència del servei efectuat i cobreix la mà d’obra i els materials necessaris per a la reparació. L’avaria ha de ser comunicada el mateix dia a ESCAR L’ESCALA, S.L. i la reparació ha de ser efectuada sempre per ESCAR L’ESCALA, S.L. o per qualsevol altre taller expressament autoritzat prèviament i per escrit per ESCAR L’ESCALA, S.L ..

La garantia NO inclou: les despeses de desplaçament o estada del personal de l’empresa que intervingui en la reparació; les despeses que durant la reparació puguin generar al client per treballs i / o despeses de la seva pròpia tripulació; el transport per enviament de peces o materials; operacions o estada a varador; despeses de remolc, grues o similars; travessies de l’embarcació fins on es dugui a terme la reparació; despeses per immobilització; indemnitzacions per lucre cessant o qualsevol altra despesa no contemplat en les presents garanties.

NO serà d’aplicació la garantia:

 • Quan el producte, equips o instal·lacions hagin estat manipulats o modificats pel propi client o per tercers no autoritzats per ESCAR L’ESCALA, S.L..
 • Quan l’avaria es degui a un ús inadequat o negligent per part de l’usuari.
 • Quan l’avaria sigui deguda a accident, cas fortuït o força major.
 • Quan no es comuniqui a ESCAR L’ESCALA, S.L. l’avaria durant el termini màxim de dos dies des que es detectin els símptomes.
 • Quan el client no es trobi al corrent de pagament amb ESCAR L’ESCALA, S.L. dels treballs objecte de garantia o qualsevol altre encarregat pel client.
 • Quan els equips o components no es trobin garantits pels seus respectius fabricants.
 • Quan els treballs de reparació de l’ESCAR L’ESCALA, SL no hagin finalitzat totalment o quan es tracti d’arranjaments provisionals o d’urgència.
 • Quan l’avaria es produeixi sobre elements, peces, soldadures etc. sobre els quals ESCAR L’ESCALA, S.L. hagi prèviament advertit del seu mal estat, hagi aconsellat la seva substitució o revisió o s’hagi informat a l’usuari sobre la necessitat de reparar-los i l’usuari hagi optat per no fer-ho.

Tots els treballs que efectuï Escar L’Escala SL a petició de l’usuari fora de l’horari laboral es facturaran amb un increment del 50% sobre el preu de tarifa, sense perjudici del que disposa sobre la facturació en el Reglament d’Explotació del Varador del Port de l’Escala dictat per Ports de la Generalitat de Catalunya. Escar L’Escala SL es reserva el dret d’expulsar de les instal·lacions a aquell usuari que no observi les mínimes normes d’urbanitat, promogui o protagonitzi disputes o altercats o pertorbi el normal funcionament dels treballs i això sense perjudici de les responsabilitats penals en què pogués incórrer. El present reglament complementa el Reglament d’Explotació del Varador del Port de L’Escala dictat per Ports de la Generalitat de Catalunya.

Signat a l’Escala, a 1 de gener de 2022.